Lĩnh vực chuyên môn

Nghiên cứu cơ bản về toán theo một số định hướng nghiên cứu chính:

 1. Phương trình vi phân và tích phân
  • Phương trình vi phân tuyến tính và phi tuyến trong không gian Banach;
  • Phương trình đạo hàm riêng nửa tuyến tính;
  • Các bài toán điều khiển tối ưu đối với phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng;
  • Các bài toán xác định hệ số cho phương trình đạo hàm riêng, bài toán ngược,…
 2. Giải tích
  • Biến đổi tích phân;
  • Giải tích hàm;
  • Giải tích phức;
  • Lý thuyết điểm bất động và các vấn đề liên quan.
 3. Đại số và hình học

(Cập nhật ngày 04/05/2016)