Ban lãnh đạo Viện

Viện trưởng: TS. Lê Quang Thủy

 • Theo dõi và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Viện
 • Công tác quy hoạch, chiến lược phát triển Viện
 • Công tác tổ chức, nhân sự
 • Công tác lương, thi đua, khen thưởng và kỉ luật
 • Công tác đào tạo đại cương
 • Công tác thi Olympic SV
 • Công tác kế hoạch và tài chính
 • Quản lý NCKH
 • Phụ trách Bộ môn Toán cơ bản

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 • Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Viện
 • Công tác truyền thông và quan hệ công chúng
 • Công tác tuyển sinh
 • Quản lý đào tạo hệ tại chức, văn bằng 2 và các hệ đào tạo không chính quy khác
 • Công tác quản lý chất lượng (ISO; kiểm định chất lượng; đảm bảo chất lượng)
 • Công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn TN, Hội SV)
 • Phụ trách Bộ môn Toán Tin

Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Cảnh Nam

 • Tham gia hoạch định kế hoạch phát triển Viện
 • Công tác đào tạo chuyên ngành hệ Đại học và Sau đại học
 • Công tác sinh viên (các hoạt động liên quan tới học tập, NCKH SV, thi đua, khen thưởng, kỉ luật), cán bộ quản lý lớp, ban cố vấn học tập
 • Công tác hợp tác, đối ngoại
 • Công tác quản trị thiết bị, cơ sở vật chất, các dự án đầu tư
 • Công tác an ninh nội bộ
 • Phụ trách Bộ môn Toán ứng dụng, Phòng Máy tính