Giới thiệu Bộ môn

 • Tên gọi: Bộ môn Toán ứng dụng (Department of Applied Mathematics)
 • Địa chỉ: Phòng 201Bis, nhà D3-5
 • Số điện thoại: (04)38682416
 • Lãnh đạo Bộ môn:
  • Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Đỗ Đức Thuận
  • Phó trưởng Bộ môn: TS. Tạ Anh Sơn
 • Đội ngũ cán bộ:
  • Tổng số cán bộ: 20
  • Tổng số Giáo sư và Phó Giáo sư: 03
  • Số lượng Tiến sĩ: 14

dsc_3228a